Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 หน่วยที่ 3 การสร้างงานกราฟิกและ
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
แบบทดสอบก่อนเรียน
แนวคิดในการสร้างงานกราฟิก
การทำงานกับสี
การลบส่วนที่ไม่ต้องการด้วย Eraser Tool
การซูมขยาย ย่อภาพด้วย Zoom Tool
การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop Tool
การใส่ข้อความด้วยเครื่องมือ Type Tool
ใบงานที่ 1 การสร้างงานกราฟิก
ใบงานที่ 2 การออกแบบโครงร่างงานกราฟิก
ใบงานที่ 3 การลบภาพในส่วนที่ไม่ต้องการ
ใบงานที่ 4 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างข้อความ
แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับเครื่องมือ Type Tool
ตกแต่งข้อความโดยใช้ Layer style
ตกแต่งข้อความโดยใช้ Style
ใบงานที่ 1 ทำความรู้จักกับข้อความ
ใบงานที่ 2 แบบฝึกปฎิบัติตกแต่ง
ข้อความโดยใช้ Style
ใบงานที่ 3 แบบฝึกปฏิบัติการสร้างใบปลิว
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player