Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

   หน้าหลัก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
 หน่วยที่ 2 Photoshop CS6 เบื้องต้น
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ส่วนประกอบของ Photoshop CS6
เครื่องมือใน Photoshop CS6
แบบฝึกหัดที่ 1
การสร้างไฟล์ใหม่
การบันทึกไฟล์
แบบฝึกหัดที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน

 หน่วยที่ 3 การสร้างงานกราฟิกและ
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
1
2
3
4
 หน่วยที่ 4 การเลือกพื้นที่ (Selection)
เพื่อใช้งาน
1
2
3
4
 หน่วยที่ 5 การใช้เลเยอร์ (Layer)
1
2
3
4
หน่วยที่ 5 การสร้างข้อความ
1

สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง

วัน เดือน ปีเกิด  14 มีนาคม 2515

ที่อยู่ปัจจุบัน      13 ถนนชลประทาน 3 อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

ตำแหน่ง                   ครู วิทยฐานะชำนาญการ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน    โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” อ.หนองแค จ.สระบุรี

มือถือ 086-7565192  อีเมล์ swnknp14@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา               โรงเรียนกลั่นวิทยา        พ.ศ. 2521พ.ศ. 2526

มัธยมศึกษาตอนต้น       โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529 

มัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532 

ปริญญาตรี                 วิทยาลัยเซนต์จอห์น       พ.ศ. 2534พ.ศ. 2538  บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท                 สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

    

 

     

 

 

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง