Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

   หน้าหลัก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
 หน่วยที่ 2 Photoshop CS6 เบื้องต้น
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ส่วนประกอบของ Photoshop CS6
เครื่องมือใน Photoshop CS6
แบบฝึกหัดที่ 1
การสร้างไฟล์ใหม่
การบันทึกไฟล์
แบบฝึกหัดที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน

 หน่วยที่ 3 การสร้างงานกราฟิกและ
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
1
2
3
4
 หน่วยที่ 4 การเลือกพื้นที่ (Selection)
เพื่อใช้งาน
1
2
3
4
 หน่วยที่ 5 การใช้เลเยอร์ (Layer)
1
2
3
4
หน่วยที่ 5 การสร้างข้อความ
1

สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจ และอธิบายความหมาย ของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
  2. มีทักษะเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Photoshop CS6 ได้แก่ การสร้างไฟล์ใหม่ การเปิด การบันทึก
  3. มีความรู้และทักษะในการสร้างภาพใหม่โดยการใช้บางส่วนจากภาพอื่น และการใช้เอฟเฟ็กต์ในการผสมภาพ
  4. มีความรู้และทักษะในการตกแต่ง  แก้ไข ภาพบุคคล
  5. มีความรู้และทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น ปกนิตยสาร ป้ายโฆษณา การ์ดอวยพร

         

 

 

 

 

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง