Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 

สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ผลการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

               1. เข้าใจและอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
                 2. มีทักษะเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้แก่ การสร้างไฟล์ใหม่ การเปิด การบันทึก
                 3. มีความรู้และทักษะในการสร้างภาพใหม่โดยการใช้บางส่วนจากภาพอื่นและการใช้เอฟเฟ็กต์ในการผสมภาพ
                 4. มีความรู้และทักษะในการแก้ไข ตกแต่งภาพบุคคล
                 5. มีความรู้และทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ปกนิตยสาร ป้ายโฆษณา การ์ดอวยพร

 

 

 

 

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง