Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

   หน้าหลัก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 
สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
  การตกแต่งข้อความโดยใช้ Style
 
       การตกแต่งข้อความโดยใช้ Style
 

                    
การเรียกใช้ Layer Style นั้นจะมีความยุ่งยากตรงที่นักเรียนจะต้องปรับค่าการทำงานต่างๆ ของเอฟเฟ็คต์ให้เหมาะสม ซึ่งค่าเหล่านี้มีจำนวนมากทำให้เสียเวลากว่าจะได้ผลที่ถูกใจ แต่ถ้าหากนักเรียนต้องการความรวดเร็วเราสามารถเลือกใช้สไตล์สำเร็จรูปที่มีการออกแบบและกำหนดค่าต่างๆ มาแล้วอย่างดี การเรียกใช้สไตล์เลเยอร์สำเร็จรูป จะทำได้ด้วยพาเล็ตสไตล์ซึ่งเปิดโดยเลือกคำสั่ง Windows >> Styles ซึ่งมีคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

     2014-07-11_205359

ขั้นตอน
1. พิมพ์ข้อความตามต้องการ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิก

     

2. คลิกเลือกเมนู Window > Styles  จะปรากฏพาเลทชื่อ Style  ดังภาพ


     

3. คลิกเลือก Style ที่ต้องการ  รูปแบบของ style นั้นจะไปเป็นลายของตัวอักษรที่พิมพ์ ดังภาพ


     


     

ผลงานที่ทำเรียบร้อยแล้ว

    


 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง