Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 3 การสร้างใบปลิวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติสร้างใบปลิวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


ข้อกำหนด
1. มีภาพประกอบมากกว่า 2 ภาพ และมีข้อความ ประกอบสินค้า หรือบริการ
2. ขนาดกระดานออกแบบ เป็น A4 แนวนอนหรือแนวตั้ง
3. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

          ตัวอย่าง                          

                   

                      

  

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง