Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

   หน้าหลัก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
 หน่วยที่ 2 Photoshop CS6 เบื้องต้น
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ส่วนประกอบของ Photoshop CS6
เครื่องมือใน Photoshop CS6
แบบฝึกหัดที่ 1
การสร้างไฟล์ใหม่
การบันทึกไฟล์
แบบฝึกหัดที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน

 หน่วยที่ 3 การสร้างงานกราฟิกและ
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
1
2
3
4
 หน่วยที่ 4 การเลือกพื้นที่ (Selection)
เพื่อใช้งาน
1
2
3
4
 หน่วยที่ 5 การใช้เลเยอร์ (Layer)
1
2
3
4
หน่วยที่ 5 การสร้างข้อความ
1

สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง 30205                                                             รายวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก                                                                                                    รายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลา 20 ชั่วโมง                                                                           จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                                           ภาคเรียนที่ 1

 

 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้อย่างชำนาญ

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้เอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่ในการรังสรรค์ภาพใหม่ การสร้างภาพใหม่โดยการใช้บางส่วนจากภาพอื่น การตกแต่งภาพตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเอฟเฟ็กต์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

ปฏิบัติการสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เครื่องมือมาสร้าง ตกแต่ง สร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถแก้ไขภาพโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ได้จริงอย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการจัดการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1        ม.6/8    ม.6/9       ม.6/11      ม.6/12

รวม    4   ตัวชี้วัด

       

 

 

 

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง