Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

   หน้าหลัก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 
สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัดการเลือกพื้นที่
 
 

คำสั่ง ให้ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเลือกพื้นที่ (Selection) เพื่อใช้งานและตอบคำถามในช่องว่าง

1. ดาวน์โหลดไฟล์  ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัดการเลือกพื้นที่.docx
2. ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในใบงาน เมื่อตอบคำถามในใบงานเรียบร้อยแล้วให้บันทึกเป็นชื่อนเอง (เลขที่)
3. ส่งงานขึ้น Google Classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                    
                         ดาวน์โหลด

 


                      

  

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง