Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 3 การลบภาพในส่วนที่ไม่ต้องการ
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟิกและการใช้เครื่องมือพื้นฐาน และฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ 3
   
วิธีการ
1. ให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดรูปภาพดอกทานตะวันมาไว้ที่เครื่องตนเอง

                   

2. ทำการลบพื้นที่โดยรอบรูปดอกทานตะวัน และย้ายดอกทานตะวันไปยังรูปภาพอีกรูปหนึ่ง

                    

                    


3. ทำการบันทึกไฟล์ ชื่อตนเอง(เลขที่) และส่งเข้า Google Classroom ห้องตนเอง  (คลิกส่งงาน Google Classroom)           

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง