Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

   หน้าหลัก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 
สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ใบงานที่ 1 การสร้างงานกราฟิก
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟิกและการใช้เครื่องมือพื้นฐาน และตอบคำถามลงในช่องว่าง
   
วิธีการ
1. ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงานที่ 1 การสร้างงานกราฟิก.docx
2. ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในใบงาน  เมื่อตอบคำถามในใบงานเรียบร้อยแล้วให้บันทึกเป็น ชื่อตนเอง(เลขที่)
3. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

 

                   
                          ดาวน์โหลด

                      

  

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง