Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

   หน้าหลัก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
 หน่วยที่ 3 การสร้างงานกราฟิกและ
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
แบบทดสอบก่อนเรียน
แนวคิดในการสร้างงานกราฟิก
การทำงานกับสี
การลบส่วนที่ไม่ต้องการด้วย Eraser Tool
การซูมขยาย ย่อภาพด้วย Zoom Tool
การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop Tool
การใส่ข้อความด้วยเครื่องมือ Type Tool
ใบงานที่ 1 การสร้างงานกราฟิก
ใบงานที่ 2 การออกแบบโครงร่างงานกราฟิก
ใบงานที่ 3 การลบภาพในส่วนที่ไม่ต้องการ
ใบงานที่ 4 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 4 การเลือกพื้นที่(Selection)
เพื่อใช้งาน
แบบทดสอบก่อนเรียน
การเลือกพื้นที่ด้วย Marquee Tool
การเลือกพื้นที่ด้วย Lasso Tool
การเลือกพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วย
Magic Wand Tool
ใบงานที่ 1 แบบฝึกปฏิบัติการเลือกพื้นที่
ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัดการเลือกพื้นที่
ใบงานที่ 3 แบบฝึกปฏิบัติการเลือกพื้นที่
แบบรวดเร็ว
แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 5 การใช้เลเยอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับเลเยอร์
การใช้ Blend Mode ตกแต่งภาพ
การใช้ Layer style ตกแต่งภาพ
ใบงานที่ 1 การสร้างและการจัดการกับเลเยอร์
ใบงานที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติแต่งภาพ
โดยใช้ Layer style
ใบงานที่ 3 แบบฝึกปฏิบัติการสร้าง Portfolio
แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างข้อความ
แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับเครื่องมือ Type Tool
ตกแต่งข้อความโดยใช้ Layer style
ตกแต่งข้อความโดยใช้ Style
ใบงานที่ 1 ทำความรู้จักกับข้อความ
ใบงานที่ 2 แบบฝึกปฎิบัติตกแต่ง
ข้อความโดยใช้ Style
ใบงานที่ 3 แบบฝึกปฏิบัติการสร้างใบปลิว
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 

สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ใบงานที่ 2 การออกแบบโครงร่างงานกราฟิก

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานกราฟิกและการใช้เครื่องมือพื้นฐาน และตอบคำถามในช่องว่าง 

 

วิธีการ

1. ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงานที่ 4 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน.docx

2. ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในใบงาน  เมื่อตอบคำถามในใบงานเรียบร้อยแล้วให้บันทึกเป็น ชื่อตนเอง(เลขที่)

3. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอง