Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   หน้าแรก
   คำอธิบายรายวิชา
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   ผู้จัดทำ

จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

   หน้าหลัก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 
สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ใบงานที่ 2 รู้จักกับ Adobe Photoshop CS6
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง รู้จักกับ Adobe Photoshop CS6

วิธีการ
1. ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงานที่ 2 เครื่องมือใน Photoshop CS6.docx
2. ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในใบงาน เมื่อตอบคำถามในใบงานเรียบร้อยแล้วให้บันทึกเป็น ชื่อตนเอง(เลขที่)
3. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอ
ง    (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                      
                             ดาวน์โหลด

 

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง